ArataWata.Com

Home of the Kini.Kini.Rock Music © Amomoai & Baooai

Kataya so manga ida-ida i Amomoai ago si Baooai a iperinarinao iran ko manga Bangsa iran sa Royal Democratic Republic of Pilandokistan. Mkk


Oras sa Ranao

Oras sa Makkah
Oras sa San Francisco

Latest Activity

 

Blog Posts

So Basa Na Aya Gakot O BangsaSo Basa Na Aya Gakot O Bangsa

words and music by amomoaigomink ka dn tharo sa basangka

piyanaloba akadn so manga saruang a tao

na gioto i katawingkaon

gioto i katawingkaon

gioto i katawingkaon

a kapiya niyan.matgl ka pn tharo sa basangka

na babalign nka na di ka kasabotan

na gioto i katawingkaon

gioto i katawingkaon

gioto i katawingkaon

a kapiya niyan.(chorus)o… Continue

Posted by Amomoai on November 13, 2009 at 12:00pm — 1 Comment

Sabar Ka

Sabar Ka

Words and Music by Amomoai

Click here to download music.O adn a di rka di samok.

Di ka niyan di pamoliyatan.

Di ka niyan di panongiringan.

Na aya mapiya pagari ko...

Na sabar ka,

Sabar ka.Odi ka niyan dn luv-luv.

Adn a miyatoon iyan.

A bago a ogarinan iyan.

Na aya… Continue

Posted by Amomoai on October 1, 2009 at 9:30am

Tai a Kambing

Words and Music by Amomoai

Click here to listen or download.Lagid bo o kagai

So di tano di kang giginawai.Titho tano ko luv-luv

Ka di tano maka pmbla blag.Lagid tano o manga

Tai a Kambing.Mhehehe...Ogaid na imanto

Na di tano makapamangalonga.Lagid ka dn o… Continue

Posted by Amomoai on September 23, 2009 at 10:00pm

Pera Ka Sa Tao?

Words by Motintir

Music by AmomoaiClick here to listen or download.Komiyoko so manok

ka somibang so alunganSininangan so rowasan

ka miya otho a alunganAw! na kokolob kap’n?

Ay, Ay, na kokolob skanian pn.P’mbowat ka p’pita

P’paygo ka p’mbangka

Di magaluyan sa lilod rayaPiraka sa taw… Continue

Posted by Amomoai on September 23, 2009 at 7:00pm

 
 
 

© 2022   Created by Amomoai.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service