ArataWata.Com

Home of the Kini.Kini.Rock Music © Amomoai & Baooai

All Blog Posts (11)

So Basa Na Aya Gakot O BangsaSo Basa Na Aya Gakot O Bangsa

words and music by amomoaigomink ka dn tharo sa basangka

piyanaloba akadn so manga saruang a tao

na gioto i katawingkaon

gioto i katawingkaon

gioto i katawingkaon

a kapiya niyan.matgl ka pn tharo sa basangka

na babalign nka na di ka kasabotan

na gioto i katawingkaon

gioto i katawingkaon

gioto i katawingkaon

a kapiya niyan.(chorus)o… Continue

Added by Amomoai on November 13, 2009 at 12:00pm — 1 Comment

Sabar Ka

Sabar Ka

Words and Music by Amomoai

Click here to download music.O adn a di rka di samok.

Di ka niyan di pamoliyatan.

Di ka niyan di panongiringan.

Na aya mapiya pagari ko...

Na sabar ka,

Sabar ka.Odi ka niyan dn luv-luv.

Adn a miyatoon iyan.

A bago a ogarinan iyan.

Na aya… Continue

Added by Amomoai on October 1, 2009 at 9:30am — No Comments

Tai a Kambing

Words and Music by Amomoai

Click here to listen or download.Lagid bo o kagai

So di tano di kang giginawai.Titho tano ko luv-luv

Ka di tano maka pmbla blag.Lagid tano o manga

Tai a Kambing.Mhehehe...Ogaid na imanto

Na di tano makapamangalonga.Lagid ka dn o… Continue

Added by Amomoai on September 23, 2009 at 10:00pm — No Comments

Pera Ka Sa Tao?

Words by Motintir

Music by AmomoaiClick here to listen or download.Komiyoko so manok

ka somibang so alunganSininangan so rowasan

ka miya otho a alunganAw! na kokolob kap’n?

Ay, Ay, na kokolob skanian pn.P’mbowat ka p’pita

P’paygo ka p’mbangka

Di magaluyan sa lilod rayaPiraka sa taw… Continue

Added by Amomoai on September 23, 2009 at 7:00pm — No Comments

Pilandok, The Crocodile DundeeKataya pman so poona a giya tothol ki Pilandok, i Ina a Piya. Piyaka… Continue

Added by Amomoai on June 5, 2009 at 12:04pm — No Comments

Insik a Arata WataTig i aki ini a insik oba kasandag a giya ngaran a Arata Wata. Di niyan katawan na miyapangaruma niyan so pinakamataid a raga a si Ting Ting a Bolawan.… Continue

Added by Amomoai on June 2, 2009 at 3:47pm — 4 Comments

Si ArimaongaThis is the Iranaon version of the Disney's block-buster movie, The Lion King but in this story the lion is the scared animal. Can you believe that this story was told by the Iranaons probably hundreds of years before the making of the Disney movie? Pamliin aki.With sound… Continue

Added by Amomoai on May 26, 2009 at 11:20pm — 1 Comment

KapanotholIno isako gowani na so manga wata na di panotholan... Kna oba langon so manga okit okit o manga loks na oba makasosopak ko agama. Miya da dn so ka M'mranawi o da so kabagr o kpit iran ko manga a okit okit iran. They were not so bad. Sktano na sasalobaan tano so manga saruang a… Continue

Added by Amomoai on May 25, 2009 at 9:30am — No Comments

Arata Wata Got MarriedThis is the first of the series of video interviews that Baooai took in Ranao last month. This one is a story of how Arata Wata got married to Ting-ting a Bolawan, the princess and daughter of Sulutan sa Agama Niyog. Please do not hesitate to add your version of the… Continue

Added by Amomoai on May 24, 2009 at 11:30pm — No Comments

Singanin AknSinganin Akn

Words & Music by Amomoai

(C) ArataWata.Com 2009
Adn a singanin akn

Ko manga pagari akn

A mala on

So Bang'nsaMamimikiran tano

Sa mapia a sowaanSa di ka pos o bang'nsa

Sa di ka da o agama

Sa kapaka piya tano

Sa Pangampong a RanaoHaaay

Pamimikirangka

Kapdi'pdi kaboKa mada so bang'nsa

Na pagonoton so agama

Na dowaan iyan… Continue

Added by Amomoai on May 6, 2009 at 6:00pm — 1 Comment

A Kini.Kini.Poem

Written (for me) by C.J.I love it. It nicely captured the idea of the Kini.Kini.Revolution, the reasons to get involved in the crusade for social change in Ranao.Please visit C.J.'s blog at Maranao.Women.E. She talks about the empowerment of Maranao women.Revisiting the past to take it to the future

An advocacy that I shall not surrender

Odds are everywhere, they shall be beaten

Until such time…
Continue

Added by Amomoai on March 4, 2009 at 11:40am — No Comments

© 2022   Created by Amomoai.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service