ArataWata.Com

Home of the Kini.Kini.Rock Music © Amomoai & Baooai

Amomoai
  • Male
  • San Jose, CA
  • United States

Gifts Received (10)

Red Ribbon From zubaida Anego Red Ribbon From zubaida Anego Red Ribbon From farouk aman abdul Red Ribbon From Jamaicalovely
 

Arata Wata is NOT sad anymore.

Amomoai's Blog

So Basa Na Aya Gakot O BangsaSo Basa Na Aya Gakot O Bangsa

words and music by amomoaigomink ka dn tharo sa basangka

piyanaloba akadn so manga saruang a tao

na gioto i katawingkaon

gioto i katawingkaon

gioto i katawingkaon

a kapiya niyan.matgl ka pn tharo sa basangka

na babalign nka na di ka kasabotan

na gioto i katawingkaon

gioto i katawingkaon

gioto i katawingkaon

a kapiya niyan.(chorus)o… Continue

Posted on November 13, 2009 at 12:00pm — 1 Comment

Sabar Ka

Sabar Ka

Words and Music by Amomoai

Click here to download music.O adn a di rka di samok.

Di ka niyan di pamoliyatan.

Di ka niyan di panongiringan.

Na aya mapiya pagari ko...

Na sabar ka,

Sabar ka.Odi ka niyan dn luv-luv.

Adn a miyatoon iyan.

A bago a ogarinan iyan.

Na aya… Continue

Posted on October 1, 2009 at 9:30am

Tai a Kambing

Words and Music by Amomoai

Click here to listen or download.Lagid bo o kagai

So di tano di kang giginawai.Titho tano ko luv-luv

Ka di tano maka pmbla blag.Lagid tano o manga

Tai a Kambing.Mhehehe...Ogaid na imanto

Na di tano makapamangalonga.Lagid ka dn o… Continue

Posted on September 23, 2009 at 10:00pm

Pera Ka Sa Tao?

Words by Motintir

Music by AmomoaiClick here to listen or download.Komiyoko so manok

ka somibang so alunganSininangan so rowasan

ka miya otho a alunganAw! na kokolob kap’n?

Ay, Ay, na kokolob skanian pn.P’mbowat ka p’pita

P’paygo ka p’mbangka

Di magaluyan sa lilod rayaPiraka sa taw… Continue

Posted on September 23, 2009 at 7:00pm

Pilandok, The Crocodile DundeeKataya pman so poona a giya tothol ki Pilandok, i Ina a Piya. Piyaka… Continue

Posted on June 5, 2009 at 12:04pm

Comment Wall

  • No comments yet!

You need to be a member of ArataWata.Com to add comments!

Join ArataWata.Com

 
 
 

© 2021   Created by Amomoai.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service