ArataWata.Com

Home of the Kini.Kini.Rock Music © Amomoai & Baooai


So Basa Na Aya Gakot O Bangsa
words and music by amomoai

gomink ka dn tharo sa basangka
piyanaloba akadn so manga saruang a tao
na gioto i katawingkaon
gioto i katawingkaon
gioto i katawingkaon
a kapiya niyan.

matgl ka pn tharo sa basangka
na babalign nka na di ka kasabotan
na gioto i katawingkaon
gioto i katawingkaon
gioto i katawingkaon
a kapiya niyan.

(chorus)

o lipatingka so basangka
na anda i kakasabotingka?
andai kakasabotirka?
o bangsangka,
so basa na aya gakot o bangsa,
so basa na aya gakot o bangsa.

miyabsibsi a pamikiran i arata wata
sa kaplipatingka ini ko basangka
na gioto i katawingkaon
gioto i katawingkaon
gioto i katawingkaon
a kapiya niyan.

(chorus)
(refrain)

so bangsangka na makatitingki
ipkasigirka o manga saruang a tao
na ino ka ini badn plipati?

Views: 359

Comment by Amomoai on November 13, 2009 at 12:14pm
from facebook...

Kalopindo Sa Ranaomiyakasowa kaon muroronok pagariklay AW nah! malo pakaranon ago paka gagaw ka madakul dun so mga bangsa tano a linpatan niran so basa iran a basa muranao! INO MANGADAY OTO??? baanda iphukaya iran so kamumuranawi kiran! SubhanAllah!
9 hours ago · Delete

Kalopindo Sa RanaoSayana ko pakaradiya'an igiraa iniza'an siran o mga sarowang a tao:

sarowanga a tao : ano tribo mo?
dadag a muranao : maranao ako..
sarowang a tao : marunong ka mag salita ng maranao.
dadag a muranao : hindi eh! (sumasangingi)
sarowang a tao : ganoon bah! (tatawa tawa)

Phamliin ow! so kaya!
mhehehehe!
9 hours ago · Delete

Arata Watapagarikolay a kalopindo, kagai ko si sii ako sa gym na tig akn a ba nda mapiya a imbayok akn badn a giya idaida. so di ako roo di magkwankwan sa steam room, na makaoma kami sa walay na kna oba akn precordn. miiga ako na tig akn ki baooai a antakon so guitar ah? then i started strumming, di akn pn katawan so kapagoni niyan. that was the first time i made it up na tig akn ki baooai a kowaangka kon so maito a video cam and record it. just like most of my other recorded songs, 1st time na giyanan dn i inipost akn. pmbokln ako ron mag re-record ago mag edit, mngeek! ino di mapiya i kaoni ka miiga ago, midyo mawatan so cam.

aya pamikiran akn on na matas so kapronoronok, lagid o bayok. anyways, sa final recording ago sa concert na komowa tano sa titho a onor. lagid opama i sting so manga collaboration iyan sa gioto a manga african musicians.

obatano makowa si potre erlinda, mhehehe!

rock n roll bo a labas anan, madakl a hmm ago awowowo iyan. i think, it's a nice project. pakiilay tano a miyakatalingoma so bago a ethno-rock music i pilandok, called, byock n roll (inibto ron i sulutan sa agama.niyog).
37 minutes ago · Delete

Arata Wataino tig akn a "gioto i katawingkaon" ka kagiya kna oba oto kasalanan i pilandok a da niyan kapakasowa tharo ago kababayai ko bangsa niyan. aya roo awida akal na si loks a mama ago si loks a babae. because of their ignorance na katawi iranon na masmapiya so kasasalobaa ko manga gowagowai a saruang a tao. opama na ayabo a kapakapiya iran na o pananayan siran sa saruang a tao. but you can never be what you are not! bapiya sasalimpato ka san, tipo ka san pn sa agus a miyada so ig on ator bo a miyalambaon, na pagtot ka pn ka mranao ka dn.

si pilandok na sadn sa ipangdao ron odi na malangag iyan ki loks a mama ago si loks a babae na aya niyan dn sowaan. i lagid skanian o titik (little chicken). andamanaya oto a anda dn i kibrot i pilandok na aya on dn di kimbitiyaraiin i loks a babae ago si loks a mama na tagalog? mapiya bo a kapkabalibalig iyan igira maito skanian, makala na... astagfirullah!

odi skanian makatharo ko basa tano, na andamanaya i kakasaboti niyan ko bangsa? so taritib? andamanaya i kakababayai niyan ko pd iyan ko bangsa? dadn a oba taon opama ko si pilandok na mabblag iyan so mranao a loks iyan. opaman na sii makababaling ki lorna, sa ragat. andamanaya. aya pinaka malaon a awida akal na igiraman oto a gioto a isa ka pamilya na ndodoroo mababaling sa ranao na kambibitiyarai iran sa walay na tagalog. pamimikira niyo man?
26 minutes ago · Delete

Arata Wataobatano di sasabota a miyaona so civilization tano adi so manga tagalog? odi na makatitingki so civilization tano? oba piyanga susulutani, piyanga nononii giyanan a manga tagalog?

kna oba pakabinasa ko wata so kapakasowa iyan sa 1st language iyan na so basa a mranao. langon a pd a manga basa na kasowa iyan bo, ka sa iskwelaan na pakasowa skanianon tharo sa tagalog, bisaya, english, french, arabic. ogaid na opoonon di mirsa so basa mranao na margn.

kna ba pman ba langon a di matao tharo sa basa mranao na bada makowa mapiya. ogaid na aya saya ipagisa na opama na kabaya tano dn a mada giya bangsa tano? mamagisai tano. so madakl i wata, pera katao i matao ron tharo sa basa tano? sakn na 1 out of 3, maana niyan na mada ako ago giya sakatao ron na allaho allam o ba kitaros so bangsa ko. miyapasad so kammranawi.

kamorkaan tano o manga apo tano ka madakl a miyasahid kiran sa ka protect iran ko bangsa tano. ago kna oba pitharo sa agama a pakalipatingka so culture ka, aya bo a sowaangka na kazambayang. bapiya so manga iranian, turks, indonesian, malaysian na they kept their languages.

ino ari giyanan a manga chinese, koreans, japanese, germans, french, dutch, miyamakapiya siran. miyadevelop so ingd iran. ba iran linipati so basa iran? so culture iran? ba ka da makan'g sa french, igira man oto a di magenglish a di makaptotoona a gioto accent iyan ago gioto a english iyan? na oba tano siran di sodia? NOPE!!! then, why the hell are we trying so hard to forget ours?
17 minutes ago · Delete

Arata Watailamanaya ka pera bo ari i pzambong rkta sa giya di kambibitiyarai sa giya bangsa? oba nda magida ida pn si amomoai sa kapamaninta, lagid opama ko, "miyapolampolang kano ino akoniyo di zambongi? a giya dia akn di ipagidaida na para rkano"... na di iran pn aki zambongan... LOL x 3!

but i like take it in a half-full glass approach. di iran nda kailay giya manga post akn, kagiya madakl a tanto a manga news feeds iran sa giya mafia, farmville, coffee house.

god save pilandok from himself!

Comment

You need to be a member of ArataWata.Com to add comments!

Join ArataWata.Com

© 2022   Created by Amomoai.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service