ArataWata.Com

Home of the Kini.Kini.Rock Music © Amomoai & Baooai

Words by Motintir
Music by Amomoai

Click here to listen or download.

Komiyoko so manok
ka somibang so alungan

Sininangan so rowasan
ka miya otho a alungan

Aw! na kokolob kap’n?
Ay, Ay, na kokolob skanian pn.

P’mbowat ka p’pita
P’paygo ka p’mbangka
Di magaluyan sa lilod raya

Piraka sa taw i kiyalayaman iyan.

Miyagabi na milangka-langkaw
Miyamagayan sa mizator iyan
Miya-or na mbaling sa walay ka khan
Miyasog na somiyandang ka pakatorog

(Fade)
Piraka sa taw i kiyalayaman
Piraka sa taw i da pikiriyan

Views: 60

Comment

You need to be a member of ArataWata.Com to add comments!

Join ArataWata.Com

© 2022   Created by Amomoai.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service