ArataWata.Com

Home of the Kini.Kini.Rock Music © Amomoai & Baooai


Tig i aki ini a insik oba kasandag a giya ngaran a Arata Wata. Di niyan katawan na miyapangaruma niyan so pinakamataid a raga a si Ting Ting a Bolawan. Hehehe.

Views: 360

Comment by Amomoai on November 9, 2009 at 11:26pm
da dn a mbidaan iyan sa gioto a manga tendira sa padian, gioto a di mangalin sa koris ah. mhehehe!
Comment by Amomoai on November 9, 2009 at 11:28pm
osto na di ako kababaya sa chinese food sii. giyanan a manga chinese listaoran tano sa pilimpinas na mapiya i taam. samida i taam. mimbaloy nda a filipino. gioto a manga pangnkn iran sa shanghai ago sa hong kong ago sii na di akn dn kababayaan. gioto a pansit iran sa iligan a insik na miyakapiyapiyai taam. balabao igira llptn sa raon a saging. hmm...
Comment by Amomoai on November 29, 2009 at 8:47am
pagarikolay a alonganpizayanan na osto dn anan. ogaid na aya kapkatanodiaknon na isako mangaiito kami, manga elementary kami pn oto sa camp keithley. na so pagaria ami na adn a tienda iran sa padian na zomong kami ron na pkowa sa gioto a pirak a di iran di pasaan, i think, he was stealing it, na amai ka zong kami sa eskwelaan a afternoon na maot kami sa merkado na gioto sa gioto a pkolambowan ah. tharoon iran a manga orak, sii kano dn. lagid dn oba skta so miyadadag a pakiwataan iran a da iran dn mailay sa miyaka zang gebo ragon ah. di akn katanodan so mammdak sa bdaka apon, gioto i karina a da kami pn oto panla. mhehehe.

na osto dn a gioto a manga aroan, bodi a bongakong, so tilapiya. miyaor ako badn na. aya bo aki nda a pkibayadon na di pn ka sarapi? i don't think, gioto a friend ami na oba pakakowa sa pe pera lad a perak. ka coins bo. miyakalbolbod so manga pamamasaann isako gowani.

na pagarikolay a alongapizayanan, pkatanodan ka so tabirak ago pansit sa giyanan a likod a "stage" sa merkado? aya kakanaon na gioto a biobog na paris iyan na paan. odi na pansit ago paan. aya pkailay ami ron pirmi na si fiscal/judge usudan, marani roo so walay iran mambo sa gioto bo a corner. da pn oto so palao wa apang.

aya aki pagarikolay alonganpizayan a titho a pkamiss akn na gioto a pansit iran sa gioto a listaoran sa poro a hotel kon man oto sa giyanan a corner a banggolo, mipapantag dn a gioto a checkpoint. alice hotel oto? na igira pamasa ka on na dadangaan ka gioto a chef sa kiptindaan iyanon sa miyakalala a kawa a maitm. pagapoyan pn nda oto ka daa gas stove. sa 5th or 4th floor. mapasad iyan na plptn iyan sa raon a saging. gioto isako da pn makatidawa a tao a madakl so insik ago manga kasila sa marawi. imanto na miyada siki baray, samson antawaa pn oto...

oba tano bo aki pamakatoon sa miyangaathay a tuladan a marawi. mipost tano sii.

Comment

You need to be a member of ArataWata.Com to add comments!

Join ArataWata.Com

© 2021   Created by Amomoai.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service