ArataWata.Com

Home of the Kini.Kini.Rock Music © Amomoai & Baooai


Singanin Akn
Words & Music by Amomoai
(C) ArataWata.Com 2009


Adn a singanin akn
Ko manga pagari akn
A mala on
So Bang'nsa

Mamimikiran tano
Sa mapia a sowaan

Sa di ka pos o bang'nsa
Sa di ka da o agama
Sa kapaka piya tano
Sa Pangampong a Ranao

Haaay
Pamimikirangka
Kapdi'pdi kabo

Ka mada so bang'nsa
Na pagonoton so agama
Na dowaan iyan so kaorian
Sa Pangampong a Ranao...

Sa gioto so singanin akn
Ko manga pagari akn
A mala on
So Bang'nsa

I wrote this song 2 days ago, a piece of crap. ;-(

Views: 84

Comment by Amomoai on May 24, 2009 at 9:03am
this is awesome. insha allah pagari ko a motintir na pangilobaan akn sa melody. sobhan allah.

Comment

You need to be a member of ArataWata.Com to add comments!

Join ArataWata.Com

© 2021   Created by Amomoai.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service