ArataWata.Com

Home of the Kini.Kini.Rock Music © Amomoai & Baooai

September 2009 Blog Posts (2)

Tai a Kambing

Words and Music by Amomoai

Click here to listen or download.Lagid bo o kagai

So di tano di kang giginawai.Titho tano ko luv-luv

Ka di tano maka pmbla blag.Lagid tano o manga

Tai a Kambing.Mhehehe...Ogaid na imanto

Na di tano makapamangalonga.Lagid ka dn o… Continue

Added by Amomoai on September 23, 2009 at 10:00pm — No Comments

Pera Ka Sa Tao?

Words by Motintir

Music by AmomoaiClick here to listen or download.Komiyoko so manok

ka somibang so alunganSininangan so rowasan

ka miya otho a alunganAw! na kokolob kap’n?

Ay, Ay, na kokolob skanian pn.P’mbowat ka p’pita

P’paygo ka p’mbangka

Di magaluyan sa lilod rayaPiraka sa taw… Continue

Added by Amomoai on September 23, 2009 at 7:00pm — No Comments

© 2021   Created by Amomoai.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service